content1
Waterschap Groot Salland
april 2009 – december 2010
Contractmanager Ruimte voor de Rivierprojecten
Invullen IPM rol in projectteam voor de Zwolse en de Deventer maatregelen.

 

Rijkswaterstaat Limburg                
april 2009 - okt 2009
Contractadviseur ter ondersteuning projectteam stimuleringsmaatregelen Limburg. Voorbereiding aanbesteding knooppunten in de A76 en verbreding van de A2.

 

Rentree Deventer                        
april 2009 - dec 2009
Contractmanager in het projectteam voor de voorbereiding  en de realisatie van de Verdiepte Amstellaan in Deventer.

 

OMRIN / Rabobank                            
april 2009 - heden
Adviseur aangaande de correcte besteding van de middelen bij de realisatie van een vuilverbrandingsinstallatie in Harlingen.

 

Ensartech (St Oedenrode)                            
ad-hoc tot oktober 2009
Adviseur bij de opzet van een keten van kleinschalige verbranders voor vervuild afval.
Inzet was vooral bedoeld om de beoogde financiers vertrouwen te laten krijgen in de status en verdere aanpak van de projecten.

 

Ministerie van Defensie                           
2009 – heden
Deelname in een expert team ter ondersteuning van het contractmanagement bij de afhandeling van eenDBFMO overeenkomst voor een kazerne.

 

RWS Utrecht                                
sept 2005 - aug 2007
Contractmanager voor het project A2 Hooggelegen. Met als opdracht de concurrentie gerichte dialoog toe te passen waarbij het project onder tijdsdruk stond en met de markt afgesproken was een procedure op te zetten die zou voorkomen dat alle inschrijvers een gedetailleerd ontwerp zouden moeten maken. uiteindelijk is dit project et in acht name van deze randvoorwaarden aanbesteedt. Basis van de overeenkomst was de UAV-GC , System Engineering en SCB. Projectbudget ongeveer  € 120 milj.

 

RWS Directie Maaswerken                                                                                                                             
medio 2005 tot medio 2007
Contractadviseur met name voor de inkoopplannen voor diverse projecten. Hierbij geadviseerd over de
 specifieke contractvormen passend bij de specifieke omstandigheden van de projecten in nauw overleg met de specialisten van de afdeling BIO.
Na actief te zijn geweest in de rol van contractadviseur voor enkele projecten en de aanbesteding van het genoemde project is de opdracht uitgebreid met het projectmanagement voor de uitvoering. Het project was qua omvang beperkt maar kende een grote complexiteit door alle betrokken partijen.

 

Gemeente Amsterdam, Afvalenergiebedrijf                   
maart 2003 – april 2005
Contractmanager. Als zodanig verantwoordelijk voor alle af te sluiten overeenkomsten, bijbehorende aanbestedingsprocedures en afwikkeling van de overeenkomsten. Het betrof onder andere Europese aanbestedingen voor de diverse percelen waarvan de grootste een budget kende van € 90 milj (Ketel, Rooster). Projectomvang initieel € 230 milj.

 

Essent projects                                
medio 2007 - eind 2008
Contractmanager voor de gasopslagprojecten van Essent in Epe (bij Gronau in Dld).
Projectomvang globaal € 120 milj.

 

HSL-Zuid Contractzaken                       
1998 - 2001
Contractmanager voor de Boortunnel Groene Hart (Voorbereiding- en aanbestedingsfase alsmede start uitvoering).
Contractmanager voor de Infraprovider (DBFMO) (Aanbestedingsfase)

 

Overige opdrachten

Contractmanagement
DHV
Ondersteuning bij het afronden van het D&C contract voor de Westrandweg

 

AVI-West
Contractmanager afvalverbrandingsinstallatie

 

Betuweroute
Ontwikkeling procedures voor de realisatiefase

 

Avira
Advisering m.b.t. aanbestedingsprocedures voor uitbreiding van de vuilverbrandingsinstallaties met nieuwe productielijnen

 

Luchthaven
Schiphol   
Ondersteuning bij de selectie van een aannemer

 

Ensartech
Opstellen contracteringsplan afvalverwerkingsinstallatie

 

ARNijmegen
Project "Uitbreiding ARN"
Ondersteuning bij de afwikkeling van garantieclaims.

 

Conflictbemiddeling/Claimmanagement

Norsk Hydro/Deltanuts
Audit naar de stand van zaken bij het Project Zepower (Energiecentrale 800 MW)

 

Bergerden
Bemiddeling in een conflict tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor de energie Infrastructuur in het tuinbouwgebied Bergerden.


RWS
Naviduct Enkhuizen
Onderzoek naar het vermeende falen van het kwaliteitssysteem (Externe Kwaliteitsborging
een voorloper van de momenteel gehanteerde Systeemgerichte Contractbeheersing)

 

Maeslantkering   
Ondersteuning bij een audit op de organisatie “rond” de Maeslantkering

 

Twence   
Afwikkeling garantiezaken vuilverbrandingsinstallatie (lijn 1 en 2)
Afwikkeling garantiezaken bij de composteringsinstallatie Boeldershoek

 

PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland
Ondersteuning bij een audit naar de stand van zaken bij de aanleg van een waterleidingssysteem

 

Hoogheemraadschap Delfland
Diverse audit’s (o.a. Effluentleidingen tbv RWZI Harnaschpolder,)

 

Onderhoud
Afvalverwerking Zuid Nederland (AZN Moerdijk)
Uitwerken meerjarenonderhoudsraming

 

Twence bv
Uitwerken meerjarenonderhoudsplan teneinde de noodzakelijke reserveringvoor groot onderhoud te bepalen.

 

Projectcontrol

AZN Bouw lijn 1 t/m 3
Technical engineer t.b.v. de financiers van het project (ABN/AMRO, NIB, EIB)

 

BVG 4e lijn AZN Moerdijk
Technical engineer t.b.v. de financiers (BNG)

 

BNG
Beoordeling diverse contracten (Stoomlevering, Realisatie etc) verband houdende met afvalverwerkingsinstallaties  op risico’s voor de financier contracten

 

Diverse projecten
Financiële beoordeling E-begrotingen

Overig

Essent         
Onderzoek naar de positie van Essent bedrijven binnen de afvalmarkt

 

Afvalverwerking Zuid Nederland
Risico-inventarisatie t.b.v. de af te sluiten verzekeringen